Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Acceptació de l’usuari

L’accés a aquest lloc web per part de qualsevol usuari comporta l’acceptació d’aquestes condicions generals d’ús. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts en aquest lloc web.

 Drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquesta pàgina web, així com la informació o elements continguts en la mateixa, tals com a textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, sons, bases de dades, logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial de les quals són titulars les respectives marques o club de tennis vilanova.

En conseqüència, queda terminantment prohibida qualsevol modalitat d’explotació, com la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de tot o part d’aquest lloc web o de la informació i elements continguts en el mateix abans esmentats, així com la supressió, alteració o descompilación d’aquesta informació i continguts, sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició pot ser constitutiu d’infracció sancionable per la legislació vigent.

Sense perjudici de l’anterior, l’usuari pot imprimir, descarregar i copiar el contingut d’aquesta pàgina web i fins i tot emmagatzemar-ho en el disc dur del seu propi ordinador o en qualsevol altre suport quan la seva finalitat sigui destinar-ho única i exclusivament al seu ús personal i privat.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a no utilitzar aquest lloc web ni la informació o continguts oferts en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús del mateix conforme amb les presents condicions generals d’ús.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’usuari són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que pugui responsabilitzar-se a CLUB TENNIS VILANOVA dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i realitzades sense coneixement efectiu de les mateixes.

L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web de CLUB TENNIS VILANOVA.

Responsabilitat CLUB TENNIS VILANOVA

CLUB TENNIS VILANOVA no es responsabilitza d’eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’usuari pels errors en els continguts del seu lloc web o que afectin a la seva correcta visualització, per la falta de disponibilitat del lloc web ni per la transmissió de virus informàtics o programes maliciosos que puguin alterar el sistema informàtic (maquinari i programari) i els documents o fitxers de l’usuari, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions del lloc web

CLUB TENNIS VILANOVA es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri convenients en el seu lloc web, alterant la seva estructura o disseny, i modificant o suprimint continguts o serveis. Així mateix, es reserva el dret de suspendre temporalment i sense previ avís l’accessibilitat al seu lloc web amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar reparacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

Vincles i enllaços externs

En el cas que el lloc web contingui enllaços o vincles feia altres llocs d’internet CLUB TENNIS VILANOVA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts

En conseqüència CLUB TENNIS VILANOVA no assumeix responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Legislació aplicable

Les presents condicions generals d’ús es regeixen per la legislació espanyola.
Qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i CLUB TENNIS VILANOVA en relació amb la utilització d’aquest lloc web es resoldrà davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués ser aplicable.

Protecció de dades personals

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa CLUB TENNIS VILANOVA garanteix en tot moment la seguretat i confidencialitat de les dades personals facilitades per l’usuari, així com el seu correcte ús i tractament.

En aquest sentit, les dades personals facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer informàtic, amb una finalitat informativa. El tractament de les dades incorporades a aquest fitxer és responsabilitat de CLUB TENNIS VILANOVA.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es fa responsable de comunicar a CLUB TENNIS VILANOVA qualsevol modificació dels mateixos, quedant CLUB TENNIS VILANOVA eximeix de qualsevol responsabilitat referent a aixo

L’usuari té dret a exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes que la desenvolupen, mitjançant sol·licitud enviada per correu postal al domicili social de CLUB TENNIS VILANOVA o per correu electrònic enviat a CLUB TENNIS VILANOVA

El lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari .

El nostre lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari.

Close